Algemeen beleid op vlak van
gegevensverwerking en -bescherming

Vooraf

Er worden geen persoonsgegevens via de website verzameld.
Vragen en (persoons)gegevens die ons toekomen via het contactformulier op de site worden intern verwerkt volgens onderstaand beleid.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Hof Ter Welle is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Hof Ter Welle krijgt zijn gegevens van zijn doorverwijzers en/ of via uzelf.

We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken als erkende organisatie voor bijzondere jeugdzorg , zoals bepaald in de overeenkomsten met de federale en de Vlaamse overheid en in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Uitwisselen van gegevens

Om onze taken te kunnen uitvoeren deelt Hof Ter Welle gegevens, inclusief persoonsgegevens, met het bevoegde OCJ, JRB, Agentschap Jongerenwelzijn en eventuele andere betrokken hulpverleners.

Dit gebeurt enkel op basis van de wettelijke grondslag en indien dit noodzakelijk is om het vooropgestelde hulpverleningstraject te kunnen realiseren.

Beveiliging persoonsgegevens

Hof Ter Welle hanteert passende veiligheidsmaatregelen volgens de wettelijke eisen en richtlijnen, aangepast op technisch en organisatorisch vlak.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Volgens de algemene regel mag Hof Ter Welle uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. Alle bewaartermijnen zijn wettelijk of intern vastgelegd.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Hof Ter Welle van u verwerkt, kan u een inzageverzoek doen. Hof Ter Welle behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u aanvullend een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Vraag tot inzage, wijziging en/ of aanvullen van persoonsgegevens via:
Hof ter Welle
Tav. Dhr. Koen Maes, algemeen directeur
Anna Piersdreef 1
9120 Beveren-Waas
of privacy@hofterwelle.be